اضافه شدن بخش «نگاه ویژه» و بخش «آزاد» به جشنواره ملی «فانوس»

اضافه شدن دو بخش به جشنواره ملی «فانوس»

اضافه شدن بخش «نگاه ویژه» و بخش «آزاد» به جشنواره ملی «فانوس»

بخش «نگاه ویژه» و بخش «آزاد» برای اولین بار در دومین دوره جشنواره فانوس قرار گرفته است