هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای تجسمی و سنتی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای تجسمی و سنتی دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای تجسمی و سنتی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد


مکان و زمان برگزاری دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد
 هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد