مکان و زمان برگزاری دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

مکان و زمان دومین جشنواره ملی فانوس

مکان و زمان برگزاری دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد


 هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد