سـه شنبه ، ۳۰ مهر سال ۱۳۹۸

 هیئت انتخاب بخش فیلم و مواد تبلیغی و بخش آزاد سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب بخش فیلم و مواد تبلیغی و بخش آزاد سومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب بخش فیلم و مواد تبلیغی و بخش آزاد سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم و مواد تبلیغی و بخش آزاد سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

طی این اطلاعیه جناب آقای حبیب الله مازندرانی و جناب آقای حسین عامری به عنوان هیئت انتخاب بخش فیلم و مواد تبلیغی و بخش آزاد اعلام شدند: